Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Beemd Corporate Finance B.V.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.2. Opdrachtnemer: De Beemd Corporate Finance B.V.

1.3. De Beemd Corporate Finance B.V. beschouwt, alle opdrachten als aan haar gegeven, ook indien het uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor de hiervoor genoemde situatie een regeling geeft en van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, alsmede van artikel 7:409 wordt uitgesloten.

1.4. Werkzaamheden: Alle Werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.5. Bescheiden: Alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever vervaardigde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers.

1.6. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, overeenkomsten van, zowel schriftelijk als mondeling, als wel op alle Werkzaamheden door, Opdrachtnemer. Derden die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

2.4. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of de ‘voor akkoord’ ondertekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

3.3. Wijzigingen in de ondertekende opdrachtbevestiging of in de ‘voor akkoord’ getekende offerte waardoor de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod zullen door Opdrachtnemer worden beschouwd als een (nader) aanbod van Opdrachtgever waaraan Opdrachtnemer niet is gebonden. De overeenkomst van opdracht komt alsdan niet tot stand tenzij Opdrachtnemer het (nadere) aanbod van Opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaardt.

3.4. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5. In geval van een mondeling verstrekte opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, alsmede in het geval dat een getekende opdrachtbevestiging of een ‘voor akkoord’ getekende offerte niet of nog niet door Opdrachtnemer retour is ontvangen, wordt de overeenkomst tot opdracht, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden wordt gestart. Alsdan geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als zijnde de inhoud van de opdracht.

3.6. Het staat partijen vrij met alle middelen te bewijzen dat een Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.7. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, de aard of de strekking van de Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Medewerking Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

4.2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorts onverwijld op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de Werkzaamheden relevant is, of relevant is geworden.

4.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van voornoemde Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.4. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren, welke voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

4.5. Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten, dan wel laten inzetten, teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de Werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is, zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat dit personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de Werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende schade, meerkosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, Bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.7. Van alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Bescheiden is Opdrachtgever verplicht een deugdelijke kopie ten behoeve van zichzelf behouden.

4.8. Zolang Opdrachtnemer de in het kader van de uitvoering van Werkzaamheden verlangde gegevens niet, of niet naar behoren heeft verstrekt, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.

4.9. Na voltooiing van de opdracht worden op verzoek van Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Bescheiden ter hand gesteld van Opdrachtgever. Een vordering van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot afgifte van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Bescheiden vervalt twee jaar na voltooiing van de opdracht.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1. Opdrachtnemer voert de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden uit met in acht neming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de wetten ‘Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme, (Wwft) en de op hem van toepassing zijnde beroeps- en/of gedragsregels, die door Opdrachtgever steeds volledig dienen te worden gerespecteerd.

5.2. Opdrachtnemer verricht de Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer geeft geen garantie met betrekking tot het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. Indien Opdrachtnemer op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de hem door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en Opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, heeft Opdrachtnemer, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, het recht de Overeenkomst wegens gewichtige reden met onmiddellijke ingang op te zeggen.

5.4. Opdrachtnemer kan, na overleg met Opdrachtgever, de samenstelling van het adviseursteam wijzigen, dan wel de persoon die met de uitvoering van de Werkzaamheden is belast door een ander vervangen indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijk is. Deze wijziging mag de deskundigheid van het adviseursteam of van de in te zetten persoon niet verminderen noch de continuïteit van de uitvoering van de Werkzaamheden ongunstig beïnvloeden.

5.5. Opdrachtgever noch Opdrachtnemer mogen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dan wel binnen één jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen anders dan in overleg met de wederpartij.

5.6. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door Opdrachtnemer, indien zulks naar oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor Opdrachtgever optimale uitvoering van de Werkzaamheden. Indien deze derde(n) zijn/hun aansprakelijkheid in verband daarmede wensen te beperken is Opdrachtnemer van

oordeel, en bedingt zo nodig bij deze, dat de aan haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid insluiten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

5.7. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden gerechtigd door middel van elektronische middelen met elkaar te communiceren.

5.8. Opdrachtnemer houdt terzake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

6. Leveringstermijn

6.1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien een termijn is overeengekomen, de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

6.2. Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, gelden de termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts bij benadering en niet als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

6.3. De Overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is- door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Geheimhouding en exclusiviteit

7.1. Tenzij wettelijke- of beroepsregels aan Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle Bescheiden van vertrouwelijke aard die Opdrachtnemer door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en alsmede de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Opdrachtgever kan terzake ontheffing verlenen.

7.2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

7.3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtnemer niet gerechtigd Bescheiden die hem door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij Opdrachtnemer voor zich zelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang is of tenzij Opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft gegeven.

7.4. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere beroepsregel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van Opdrachtnemer niet aan derden openbaren of aanwenden voor andere doeleinden dan waartoe deze rapporten, adviezen of uitingen bedoeld waren.

7.5. Opdrachtgever zal gedurende de Overeenkomst geen opdracht tot soortgelijke Werkzaamheden verstrekken aan derden anders dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever geen opdrachten van een andere Opdrachtgever te aanvaarden indien het aanvaarden en/of uitvoeren daarvan leidt tot tegenstrijdige belangen tussen de betreffende Opdrachtgevers.

7.6. Opdrachtgever zal alleen na toestemming van Opdrachtnemer rechtstreeks contacten onderhouden met door Opdrachtnemer bij hem geïntroduceerde partijen. Dit geldt evenzeer indien Opdrachtgever benaderd wordt door deze partijen.

7.7. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

7.8. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in deze artikelen, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het in hoofdlijnen vermelden van verrichte Werkzaamheden aan (potentiële) cliënten van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden. De met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

8.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, spreadsheetmodellen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8.3. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer, doch eerst na voorafgaande mededeling aan Opdrachtnemer.

9. Honorarium

9.1. Het honorarium van Opdrachtnemer met betrekking tot waarderingswerkzaamheden is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.

9.2. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag en/of wordt berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Tevens kan het honorarium voor Werkzaamheden, niet zijnde waarderingswerkzaamheden, mits schriftelijk overeengekomen, worden verhoogd met een transactievergoeding (succes fee).

9.3. Het honorarium en alle tarieven zijn exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4. Indien en voorzover niet uitdrukkelijk anders in de offerte of aanbieding is opgenomen zijn algemene kosten, zoals reis- en verblijfkosten, communicatiekosten, databasekosten, etc. niet in de tarieven van Opdrachtnemer inbegrepen. Deze worden separaat doorbelast.

9.5. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.6. Opdrachtnemer is gerechtigd om gedurende de looptijd van een overeenkomst of opdracht het overeengekomen tarief overeenkomstig algemene prijs- en loonstijgingen aan te passen.

9.7. Opdrachtnemer is gerechtigd de betaling van een of meerdere voorschotten te verlangen, welke worden verrekend met de laatste declaratie.

10. Betaling

10.1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de factuurdatum zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening uit welke hoofde dan ook. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op

10.2. Transactievergoedingen (succes fee ‘s) resp. een deel daarvan dienen voldaan te worden op de in de opdrachtbevestiging overeengekomen data, c.q. tijdstippen. Op verzoek van Opdrachtnemer worden deze betrokken in een notariële afrekening.

10.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Opdrachtgever is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening over het (de) openstaande bedrag(en) de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

10.4. Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ter gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van een vordering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 300, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke kosten indien deze hoger zijn te vorderen.

10.5. Ingeval twee of meer (rechts-)personen een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden hebben gegeven, zijn ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.6. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn Werkzaamheden middels een factuur één of meer naar redelijkheid en billijkheid bepaalde voorschotten of additionele zekerheden te verlangen. Bij gebreke van tijdige betaling of stelling van additionele zekerheid is Opdrachtnemer bevoegd, tot het moment van betaling of voldoende zekerheidsstelling door Opdrachtgever zijn Werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten dan wel te staken en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer , uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is, direct opeisbaar.

11. Reclames

11.1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

11.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

11.3. In geval van een, naar oordeel van Opdrachtnemer, terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

12. Opzegging

12.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevoegd, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, de Overeenkomst middels schriftelijke opzegging te beëindigen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzet.

12.2. In het geval [dat] Opdrachtgever of Opdrachtnemer niet in staat is zijn schulden te voldoen, zijn faillissement of surseance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn per aangetekend schrijven te ontbinden dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen.

12.3. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen recht op betaling van het honorarium voor de door hem tot het moment van beëindiging of ontbinding verrichte Werkzaamheden. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer eveneens recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken (bezettings)verlies, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst -zoals onder meer kosten met betrekking tot onder aanneming- tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

12.4. Opdrachtgever is eveneens het met Opdrachtnemer overeengekomen honorarium verschuldigd, indien het in de Overeenkomst beoogde resultaat tot stand komt na beëindiging van de Overeenkomst en de beëindiging van de Overeenkomst het gevolg is geweest van activiteiten en gedragingen van Opdrachtgever die Opdrachtnemer bij het uitvoeren van haar Werkzaamheden hebben belemmerd, c.q. de aan Opdrachtnemer toekomende exclusiviteit hebben aangetast, dan wel wanneer de totstandkoming van het beoogde resultaat verband houdt met de door of namens Opdrachtnemer gedurende de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn, indien het resultaat tot stand komst binnen 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst.

12.5. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtgever of derden, die niet door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.

13.2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever of derden, die niet door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.

13.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van advies van derden ingewonnen in opdracht van of met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever.

13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door Opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever.

13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

13.6. Indien Opdrachtgever aantoonbaar schade heeft geleden ten gevolge van fouten van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden, die Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van Opdrachtnemer, zijn aansprakelijkheid beperkt tot alleen directe schade en voorts tot een bedrag van maximaal het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium voor de met de fouten verband houdende opdracht. Bij een opdracht met een doorlooptijd van meer dan 6 maanden is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het honorarium dat voor de met de fouten verband houdende opdracht in de laatste 6 maanden voorafgaande aan die fouten aan Opdrachtgever in rekening is gebracht. Voorts is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt, ingeval deze aanspraak lager is dan in voorgaande zin vermeld.

13.7. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) waarop de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

13.8. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdracht-nemer dienen eerst gemeld te worden bij Opdracht-nemer alvorens deze klacht bij een (gerechtelijke) instantie aangemeld mag worden. Opdrachtnemer zal, indien mogelijk, alles doen, wat redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt, om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht,

indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.

13.9. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

14. Juridische procedures

14.1. In geval de Opdrachtgever of een met haar gelieerde partij Opdrachtnemer betrekt in een civielrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure en deze procedure resulteert in een afwijzing van de claim of het ongegrond of niet ontvankelijk verklaren van de klacht, komen de kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken ten behoeve van zijn verdediging, met uitzondering van zijn eigen uren, volledig voor rekening van Opdrachtgever of de met haar gelieerde partij, onverlet dat in deze procedure nog beroep mogelijk is.

15. Opschortingsrecht

15.1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

15.2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of Bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdracht-nemer hebben ondergaan.

16. Vervaltermijn

16.1. Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer door het verloop van één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend was of bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden.

17. Nawerking

17.1. De bepalingen van de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

18. Strijdige clausules

18.1. In geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

19. Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde Rechtbank.